Hizmet Standartlarımız

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Evlat Edinme İlk Başvuru 1-Dilekçe
2-Meslek elemanı ile birlikte doldurulacak fotoğraflı başvuru formu.
1 Saat
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç 1-Öğrenim durumunu gösterir belge,
2-Sağlık Kurulu raporu (Devlet veya Üniversite Hastanesi)
1 Ay
3 Evlat Edinmede Sıraya Alma Ve Bekleme Süresi Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi başvuru tarihi esas olmak üzere sıraya alınır 2 Yıl
4 Evlat Edinme İzleme Ve Mahkeme Süreci Sırası gelen aile ya da kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere 1 yıl süre ile aile yanına yerleştirilir. Aile 3 aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. Bir yılın sonunda aile mahkeme sürecini başlatmak üzere yönlendirilir. 1.5 Yıl
5 Evlat Edinme Sonlandırma 1-Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
 
1 Ay
 
6 Koruyucu Aile Hizmetleri 1-Dilekçe
2-Meslek elemanı ile birlikte fotoğraflı İlk başvuru formu doldurulmaktadır.
 
1 Saat
7 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Çocuğun varsa öğrenim belgesi Her Yıl Eylül Ayında
8  
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat
  Dilekçe 10 İş Günü
9  
İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat
İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri (gizli tutulur)  
1 Gün
13  
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri
Dilekçe  
10 İş Günü
14  
Tutuklu Ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti
Dilekçe veya cezaevinden alınan yazı  
5 İş Günü
15  
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri İlk Başvuru Ve Yer Görme
1-Dilekçe
2-Yapı kullanma izin belgesi
5 İş Günü
16  
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Kuruluş Açılış Yetki Belgesi İşlemleri
1-Kurucudan istenen belgeler
2-Dilekçe
3-Sağlık raporu
3 İş Gün
17 Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Açılış İzin Belgesi (Ruhsat) İşlemleri 1-Bina ile ilgili istenen uygunluk belgelerinin ( belediye, itfaiye. Bayındırlık, emniyet) tamamlanması
2-Kuruluşun tefrişinin sonuçlanması
3-Sorumlu müdür evraklarının il müdürlüğüne teslim edilmesi, Grup Sorumlusu Evrakları
4-Açılış izin belgesinin düzenlenmesi
10 İş Günü
18 Müdürlüklerine Yapılan Ekonomik Destek Başvurusu Form dilekçe  
 
25 İş Günü
19 Kadın Konukevi İlk Başvuru Form dilekçe  
Aynı Gün
20 ŞÖNİM İlk Başvuru 1-Dilekçe
2-Teslim-Tesellüm Belgesi
Aynı Gün
21 Kadın Konukevine Yerleştirme Süreci 1-Sosyal İnceleme Raporu Hazırlanması
2-Değerlendirme Formu Hazırlanması
3-İl Müdürlüğü Onayının Alınması
Aynı Gün
22 Tedbir Kararları İzleme-Takip Belge İstenmemektedir. Tedbir Kararı Süresi İçinde
23 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Kolluk Kuvvetleri ve Savcılık Talimatıyla Getirelen Şiddet Mağduru Kadın İşlemleri 1-Polis Merkezinde Tutulan Tutanaklar
2-Adli Tabip Raporu
3-Koruyucu Tedbir Kararı (3-1. a mad.)
Aynı Gün
24 Kadın Konukevinden Ayrılan Kadın İzleme Süreci Bege İstermemektedir. 6 ayda 1
25 Kadın Konukevi Hizmetinden Faydalanan Kadınların Yakınlarının Görüşme Talebinin Değerlendirilmesi 1-Dilekçe
2-T.C Kimlik Beyanı
10 Gün
26 Alo 183 ve BİMER' e İletilen Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddet ile İlgili İhbarların Değerlendirilmesi 1-İhbar Eden Kişinin İsmi ve İletişim Bilgileri (Gizli Tutulur) 3 Gün
27 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri 1- Form dilekçe
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
4- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 
 
Evrakların İl Müdürlüğüne Teslim Edilmesinden İtibaren 20 İş Günü
28 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 
1- İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel  için düzenlenmiş iş sözleşmesi,
2-Merkez Müdürünün öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği,
3- Aile Danışmanlığı Eğitim Belgesi,
4- Başvuru yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,
5- Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik raporu örneği,
6- Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki,
7- Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
8- İç hizmet yönergesi,
9- Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği,
Evrakların İl Müdürlüğüne Teslim Edilmesinden İtibaren 20 İş Günü
29 Huzurevi Başvurularının Alınması 1- Dilekçe,
2- Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
3- Sağlık raporu,
Evrakların Tamamlanmasını Müteakiben Aynı Günde
30 Huzurevi Başvurularının Değerlendirilmesi Ve Sıraya Alınması (Belge İstenmemektedir) 10 İş Günü
31 Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu 1-Sağlık Kurulu raporu aslı veya onaylı örneği
2-İki adet vesikalık fotoğraf
 
 
10 Gün
32 Engelli Kimlik Kartı Teslim Edilmesi ( Belge İstenmemektedir)  
5 İş Günü
33 Özel Huzurevi Açılışı Başvuru İşlemleri Kurucu ve sorumlu müdür için;
1- Matbu başvuru dilekçesi 
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
 
 
Aynı Gün
34 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri Kuruluş binası için;
1- Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
2- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
3- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
4- Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınacak uygunluk raporu istenir.                          
Evrakların İl Müdürlüğüne Teslim Edilmesinden İtibaren 10 İş Günü
35 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvurunun Alınması 1- Matbu başvuru dilekçesi
2- Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Vasi ve izin yetki kararı.(Özür durumuna göre)
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 
 
 
Aynı Gün
36  
Korunmaya Muhtaç Engelli Başvurusunun İncelenmesi Ve Tertibi İçin Bakanlığa Gönderilmesi
 
(Belge İstenmemektedir) 10 İş Günü
30 Engelli Evde Bakım İlk Başvurusun Alınması 1-Tüm aile TC beyanları
2- Matbu başvuru dilekçesi
3- Engelli sağlık kurulu raporu,
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin belgeler, yoksa yazılı beyanı
6- Engellinün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
7- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Evrakların İl Müdürlüğüne Teslim Edildiği Gün
37  
Engelli Evde Bakım Başvurusunun Heyetler Tarafından İncelemesinin Tamamlanması Ve Onaylanması
 
(Belge İstenmemektedir)
 
 
 
 
45 İş Günü
38 Özel Bakım Merkezleri Açılış Başvuru İşlemleri Ve Yer Görme Kurucudan,
1- Form Dilekçe
2- En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
3- Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
4-  Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
5- SGK İlişiksizlik Belgesi
6-Sicil Kaydı
7-T.C.Kimlik beyanı
 
Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
1- Form Dilekçe
2- Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
3- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
4-Adli sicil kaydı
5-T.C.Kimlik beyanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Beş İş Günü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri
Merkez hizmet binası,
1- Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
2- Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
3- Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
4- Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren kayıtlar.
5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
6- Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7- Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 
     Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1- Form Dilekçe
2- Öğrenim durumunu gösterir belge,
3- Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evrakların İl Müdürlüğüne Teslim Edilmesinden İtibaren 10 İş Günü
40  
Kuruluşları Ziyaret Başvurusu
Kuruluş ziyaret talep formu
 
 
2 İş Günü
 
41  
Kuruluşları Ziyaret Onayının Alınması (Valilik Onayına Sunulması Gereken )
(Belge İstenmemektedir) 5 İş Günü
42  
Röportaj-Ses Görüntü Kaydı Alma-Haber Yapma Talepleri
 
Form dilekçe
 
10 İş Günü
43  
BİMER, Valilik Halk Günleri, Dilekçe Hakkının Kullanılması Kapsamında Yapılan Başvurular.
 
Başvuru formu
 
İl Müdürlüğü Görev Alanında İse 15 İş Günü, Diğer  Kurum Ve Kuruluşların Hizmet Alanı İle İlgili İse 30 İş Günü
44 Gönüllü Çalışma, Etkinlik, Proje, Topluma Hizmet Uygulaması, Mesleki Uygulama Talepleri 1-Form dilekçe
2-Etkinlik talep formu
3-Proje Metni
4-Mesleki uygulama talep formu
 
 
 
15 İş Günü
45 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Bilgi edinme başvuru formu İl Müdürlüğü Görev Alanında İse 15  Günü, Diğer  Kurum Ve Kuruluşların Hizmet Alanı İle İlgili İse 30 Gün.
46 Demirbaş Ve Sarf Malzemesi Alımları Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler. 3 İş Günü
47 Demirbaş Ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi 1-Fatura
2-Vergi borcu yoktur yazısı
3-Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
5 İş Günü
48 Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
 
1.Fatura
 2.Vergi borcu yoktur yazısı
 3.Çalışanlara ait maaş bordrosu (imzalı)
 4.Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
 5.Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK tahakkuk fişi
 6.Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları,
 7.Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
 8.Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.
5 İş Günü
 
 
 
 
        Başvuru esnasında yukarıdaki belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru   yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat yeri  İl Müdürlüğü   ikinci Müracaat yeri Tekirdağ Valiliği
İsim                     Hasan YILMAZ   İsim            Arslan YURT
Unvanı              İl Müdür V   Unvanı       Vali Yardımcısı V.
Adres                   Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ          Adres         Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Telefon                0282 262 55 20     Telefon       0282 262 80 80
Faks                    0282 262 49 59   Faks           0282 263 64 34
E-Posta                tekirdag@aile.gov.tr   E-Posta      tekirdag@icisleri.gov.tr